Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11. Térkép
OM: 035142, KLIK: BT2801
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
„…a gyermekeknek két
dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” 

Johann Wolfgang von Goethe
Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Boldog IskolaBOLDOGSÁGÓRA PROGRAM ISKOLÁNKBAN

Munkaterv,

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola

 

Iskolánk a 2018/19-es tanévben pályázott a Boldog Iskola címre.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” cím elnyerésére.

A Boldog Iskola pályázat célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az alsós, felsős szinten tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

 

Ø        A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. 

Ø        Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak.

Ø        A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Az ELTE PPK által tudományosan is igazolt program, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba.

Ø        A hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozza az iskolai oktatásban.

Ø        Vezérfonalat adj az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására ad lehetőséget.

Ø        A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke)

 

A pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalja.

A sikeres pályázat másik feltétele a Boldogságóra Program/ Boldog Iskola Program megjelenítése az iskola pedagógiai programjában.

 

Boldogságóra Program és a Pedagógiai Programunk

 

Iskolánk pedagógiai végcéljai, alapelveink, nevelési céljaink, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink összecsengenek a Boldogságóra Programban megfogalmazott célokkal:

 

Céljaink (Pedagógiai Program):

 

Ø  Elsődleges számunkra a gyermekeknek fizikai, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, az egyénekre nagyon odafigyelő meleg, szeretetteljes és derűs légkör megteremtése.

Ø  Minden tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, pedagógiánk értékközpontú, értékközvetítő és személyiségfejlesztő, amely elismeri a réteg- és egyénenkénti különbségeket.

Ø  Önismereti és társas nevelés területen:

§  felelősség vállalás másokért

§  a gyerekek érzékenységének felkeltése az emberi problémák iránt

§  a fogékonyság növelése a másság elfogadására, az empátiára, az altruizmusra

§  a megértésre, az azonosulásra, az elfogadásra való érzékenység fejlesztése

§  fejezze ki problémáit, a feladatmegoldás képességének fejlesztése szerepjátékokkal

§  önkéntesség biztosítása

§  személyisége lehetőségeinek és korlátainak megismerése

§  ismerje életkorának megfelelő szinten a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját

§  életkorának megfelelő kooperatív készség fejlesztése.

§  a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősség fontosságára nevelés

§  legyen empatikus, segítőkész, de ismerje fel saját érzelmeit is

§  az egészséges énkép kialakítása

v Önismeret

§  Eszménykép, példakép, reális énkép

§  Az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák elfogadása és a velük való azonosulás.

§  Alkalmazkodás, önzés - önzetlenség, lelkiismeretesség, őszinteség

§  Az ösztönösség és a tudatos cselekvés közötti különbség, pályaorientáció

§  Önkritika, akarat, gátlások leküzdése

v Társas kapcsolatok

§  Humánus társas kapcsolatok: barátság, tisztelet, őszinteség, segítőkészség

§  Együttműködő közösség kialakítása

§  Az "én" elhelyezése a közösségben

§  Tolerancia a másság iránt

§  A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése

§  Kapcsolatteremtő és kooperációs képesség fejlesztése

§  A viselkedés látható és láthatatlan jegyei

§  Nemek közötti udvariasság

 

Ø  Az akarati sajátosságok (kitartás, kezdeményezés, határozottság, cselekvőképesség) figyelembe vételével olyan feladatok meghatározása, amelyek gazdagítják a gyermekek személyiségét, magabiztosságot adnak nekik, és saját lehetőségeik, céljaik elérésében értékes erőforrásként szolgálnak számukra.

Ø  Az érzelmi jegyek (derű, optimizmus, önbizalom, bizalom, vonzalom, jóindulat) fejlesztése munkánk minden tevékenységformájában folyamatosan jelen van az iskolába lépés pillanatától a ballagásig. Nyugodt, érzelmileg biztonságos, szeretetteljes légkört teremtünk, amely megalapozza a gyerekek biztonságérzetét és kötődési képességét mind az iskolához, mind az interperszonális kapcsolatokban, ezzel harmonizálva indulati-érzelmi életét.

 

A Boldogságóra programmal további céljaink:

o   Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás erősítése, a vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.

o   Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével való gazdagodás a mindennapi gyakorlatban.

o   Az önismereten alapuló öntudat kialakítása, megerősítése, amely egyben a másik ember tiszteletére elfogadására is nevel, ezzel tudatos személyiségépítés.

o   A problémalátás, feladatmegoldás képességének fejlesztése szerepjátékkal, mivel csak az élethelyzetből adódó feladatok megoldásával lehet tanulni, személyiséget, jellemet alakítani, pozitívan befolyásolni.

o   A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása szeretetteljes légkörben, a biztonság megteremtésével.

o   Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.

o   A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása, minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása, a saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.

.

       

A Boldogságórák:

 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit a gyerekekkel. Az egyes témakörök sorrendben:

 

1. Boldogságfokozó hála

2. Optimizmus gyakorlása

3. Kapcsolatok ápolása

4. Boldogító jócselekedetek

5. Célok kitűzése és elérése

6. Megküzdési stratégiák

7. Apró örömök élvezete

8. Megbocsátás

9. Testmozgás

10. Fenntartható boldogság

 

A részt vevő csoportok havonta legalább egy boldogságórát tartanak, ahol feldolgozzák az adott témát,- lehetőség szerint- több órán keresztül. A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás ismérveit. A szükséges időkeret minimum havi egy óra és egy feladat elvégzése a gyerekekkel, de szeretnénk ettől több órát szánni a témákra, hogy beépüljön a gyerekek szokásrendszerébe a havi boldogságfokozó technika. Egy témát megpróbálunk egy hónapig megtartani, hogy elegendő ideje legyen a diákoknak saját tapasztalatok gyűjtésére. Szeretnénk megvalósítani, hogy 4 héten át hetente egyszer foglalkozzunk egy adott témával.

 

Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog Iskola - Boldogságóra Program felelősét, a program és az ezzel kapcsolatos módszertani megbeszélések munkatervét.

Felelős: Szekeres Judit

 

   

A módszertani megbeszélések munkaterve

 

Szeptember:

 

Ø  A programot vállaló pedagógusok felkérése, csoportok megszervezése

Ø  Szülői nyilatkozatok beszerzése

Ø  Regisztrációk ellenőrzése, segítése

Ø  Segédanyag letöltése

Ø  A program beindítása

 

Október:

 

Ø  Az első hónap tapasztalatainak megbeszélése, további feladatok

 

November- december:

 

Ø  Különleges élmények megosztása, tapasztalatok megbeszélése

 

Január:

 

Ø  A félév értékelése, feladatok kijelölése

 

Február-május:

 

Ø  Tapasztalatok, feladatok megbeszélése

 

Június:

 

Ø  Az év értékelése

2016-2024. © Minden jog fenntartva
Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11.

Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola