Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11. Térkép
OM: 035142, KLIK: BT2801
Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola
„…a gyermekeknek két
dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.” 

Johann Wolfgang von Goethe
Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Iskolánk története

Iskolánk alapításának története szorosan kapcsolódott Kispest kialakulásához, fejlődéséhez. 1908-ban megkezdték a Wekerletelep építését. A lakóházak építésével párhuzamosan folyt az elemi iskolák építése, így 1911-ben elkészült a Pannónia út 12. szám alatti I. számú és a Hungária út 11. alatti II. számú elemi iskola.

Az iskola története 1911 szeptemberében kezdődött, elemi iskolaként, majd az 1916/17-es tanévben kezdte meg működését a polgári iskola. 1919 februárjában önállóvá váltak a wekerletelepi polgári iskolák. Épületünk emeletén a leány polgári iskola, az alsó szinten az elemi iskola négy évfolyama működött, egészen 1944-ig.

A háború után a polgári és az elemi iskola egyesítésével kialakult a nyolcosztályos általános iskola. 
1950-ben Kispest a főváros XIX. kerületévé vált, ekkor az iskolák is a főváros kezelésébe kerültek. A következő években működött itt a XIX/4-es számú iskolaorvosi rendelő, beszédhiba-javító tanfolyam, kisegítő iskolai osztály is.

Az iskola belső térkialakítása az eredetihez képest az évek során jelentős változáson, átalakuláson ment keresztül. Ma már alig található 10x6 méteres, negyven vagy annál több tanulót is befogadó tanterem. A nyugati alagsori részben tornaszoba létesült, mely egyben díszterem is.

A zenei oktatás gyökerei az ötvenes évekbe nyúlnak vissza, amikortól zenei előképző, hegedű-, zongora-, klarinét-tanfolyam működött az iskolában. A zenei tagozat az 1959/60-as tanévtől indult be. Ma emelt óraszámú ének-zene oktatás folyik intézményünkben aktív kórusélettel.

Az iskola fennállásának 80. évfordulóján, az 1991/92-es tanévben rendezett megemlékezés alkalmából felvettük Erkel Ferenc zeneszerző nevét.

1996-ban, pedagógiai programunk kidolgozásakor fogalmazódott meg a szülők igénye a német kisebbségi nyelvoktatásra. Az iskolavezetés számára meglehetősen nagy kihívást jelentett a kisebbségi nyelvoktató program bevezetése, hiszen az iskolánkban még egy német tanár sem dolgozott akkoriban. Sok munka, szervezés, tervezés kísérte a kezdeti lépéseket, a kerület képviselőtestülete pedig zöld utat adott munkánkhoz. Így 1997-ben beindult iskolánkban a német nyelv oktatása, heti 5 órában, amely kibővült egy óra hon –és népismereti oktatással, melyben a tanulók nép- és országismereti tananyaggal ismerkednek meg.

Iskolánk hagyományai

Napjaink meghatározó jellemzője az iskolánkban folyó pezsgő szellemi és kulturális élet. Tanárnak, diáknak egyaránt gazdag és munkás a tanév.

Tanulóink egészséges szellemben versenyezhetnek a helyezésekért a szépolvasási, a mesemondó, a vers- és prózamondó, a Kazinczy szépkiejtési, a természettudományi, a környezetvédelmi vetélkedőn, az egyéni és osztályok közötti sportversenyeken, illetve a hagyományos februári tanulmányi versenyen, ahol minden tárgyból írásbeli és/vagy szóbeli feladatokat kell a gyerekeknek megoldaniuk.

Számtalan rendezvényünk szolgálja tehetséges gyermekeink felkutatását és fejlesztését, illetve az identitástudat kialakítását: részt veszünk a Wekerle-napokon énekes-zenés műsorszámokkal; palotás tánccal, dallal, verssel ünnepeljük Erkel Ferenc születésnapját. 

A szeretet ünnepén összetartozásunk szép eseményei a karácsonyi hangverseny, az osztálykarácsonyok és a nevelőtestületi karácsony. Minden évben részesei vagyunk az Éneklő Ifjúság rendezvényének, ahol a kerületi iskolák versengenek az arany minősítésért. A művelődés további tevékenységi formái iskolánkban a múzeumi nap, a színház-, a zeneakadémia- és az operalátogatások.

Hagyományos, a gyermekek szórakozását szolgáló rendezvényünk a Mikulás-járás, az osztályfarsangok, illetve a farsangi diszkó, amely a diákönkormányzat táncos estje.

Pedagógusaink évente több tanulmányi kirándulást, tábort szerveznek, nyáron kórustábort, nyári tábort, Ismerd meg Európát! tábort, amelyek sportolásra, művelődésre, kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget adnak. Tavasszal alsós osztályaink többnyire erdei iskolába mennek, és egy hetet szép természeti környezetben tanulással és pihenéssel töltenek. Ezen túlmenően változatos, az igények szerint szervezett szakkörökkel, szabadidős programokkal gazdagítjuk a tehetséggondozás lehetőségeit.

Hagyományosan jó és gazdag a kapcsolatunk a szülőkkel és az óvónőkkel, fontosnak érezzük, hogy ők is közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az iskolában folyó munkáról. Ezért évente fogadjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, illetve novemberben nyílt napot tartunk a már hozzánk járó elsősök óvónőinek tapasztalatcsere céljából, ahol munka közben, tanítási órán találkozhatnak volt óvodásaikkal.

Nyílt napot szervezünk a leendő első osztályosok szüleinek is, ahol megismerkedhetnek az elsős tanítókkal, a német- és énektanárokkal. A nyolcadikosok szüleinek novemberben pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol a középiskolák képviselőivel közösen segítünk a pályaválasztásban.

Iskolánkban működik diákönkormányzat, amelynek véleményét minden, a tanulókat érintő kérdésben kikérjük. Évente legalább két iskolagyűlést tartunk, ahol az intézményvezető tájékoztatást ad a gyermekeknek az iskola életéről; tanulóink megfogalmazhatják kéréseiket, kérdéseiket, és véleményt nyilváníthatnak.

2016 © Minden jog fenntartva
Kispest - Wekerletelep, 1192 Budapest, Hungária út 11.

Vezetékes/fax: 06-1 / 282-96-44
Mobil: 06-30 / 357-63-37

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola